Dịch vụ

CONSUMER SERVICES

DDS Service Information 

Các Dịch vụ được cung cấp bởi Trung tâm Vùng 

Các Dịch vụ được cung cấp bởi Trung tâm Vùng

Common Services:

Điều phối Dịch vụ
Bộ Dịch vụ Phát triển California ký khế ước các Trung tâm Vùng cung cấp điều phối dịch vụ cho các cá nhân mang khuyết tật phát triển sinh sống tại tiểu bang. Mỗi hồ sơ cá nhân sẽ được phân cho một đơn vị quản lý dựa trên nhóm tuổi và nơi cư ngụ. Mỗi đơn vị phục vụ khu vực của họ - bao gồm nhiều mã zip. Thành phần mỗi đơn vị gồm có một người quản lý và những điều phối viên dịch vụ do họ phụ trách. Quản lý viên có vai trò kiểm soát và phê chuẩn các dịch vụ cũng như nhân viên của họ; điều phối viên dịch vụ có trách nhiệm làm việc trực tiếp với cá nhân và gia đình họ để xác định các nhu cầu và dịch vụ phù hợp nhất để đáp ứng các nhu cầu của họ. San Andreas sẽ nỗ lực giúp mọi gia đình thường xuyên có được một điều phối viên dịch vụ cụ thể chỉ định cho họ.
Điều phối viên dịch vụ của Trung tâm Vùng hợp tác với cá nhân thân chủ, người chăm sóc cũng như gia đình, bạn bè và các chuyên viên có liên quan của họ để thiết lập Chương trình Kế hoạch Cá nhân (IPP) – một văn bản tường thuật nhu cầu cá nhân và dịch vụ yêu cầu – có gia hạn từ một đến ba năm. Kế hoạch này đặt ra các mục tiêu cho cá nhân thân chủ, liệt kê nhu cầu của họ và dùng để kế hoạch dịch vụ cho họ. Và, kế hoạch này cũng có thể được thay đổi theo yêu cầu của cá nhân hoặc đại diện của họ bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho điều phối viên dịch vụ. Hầu hết các dịch vụ do Trung tâm Vùng tài trợ được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ thông qua hệ thống Mua Dịch vụ.

Lập Hồ sơ
Intake evaluates an individual to see if they are eligible for Regional Center services. This includes testing by a clinical psychologist and an initial report by a social worker. Regional Center psychologists may provide a diagnosis or confirm an existing one along with the determination of eligibility. If found eligible, the intake social worker drafts an Individual Program Plan and provides Purchases of Service for necessary services. The case is then forwarded to the appropriate district manager to be assigned to an ongoing service coordinator.

Khởi Đầu Sớm (Early Start)
Hơi khác một chút, Khởi đầu Sớm sử dụng các quỹ liên bang để cung cấp dịch vụ can thiệp sớm, hợp tác với Phòng Giáo dục của Quận. Mỗi trẻ, một khi được xác nhận đủ điều kiện, sẽ được phân cho một điều phối viên dịch vụ để giúp người chắc sóc trẻ thành lập Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân. Kế hoạch này sẽ được xem lại định kỳ sáu tháng để đánh giá sự tiến bộ của trẻ.

Các dịch vụ được Khởi đầu Sớm cung cấp bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Ngôn ngữ Trị liệu
 • Liệu pháp Nghề nghiệp
 • Vật lý Trị liệu
 • Chương trình Phát triển Trẻ sơ sinh
 • Cải thiện Hành vi

Early Start services end when the child turns three. Before that time, the service coordinator, caregivers, service providers, and local school district will conduct a transitional meeting to assist the family for the child’s future. The school district will conduct an assessment to determine if special education services are appropriate. A clinical psychologist from the Regional Center will also conduct an assessment to determine if the individual is eligible for ongoing service coordination.

Tuổi Học sinh (School-Age)
If the individual is between the ages of three and twenty-two, service coordination revolves around filling some of the gaps between what is provided by the schools, medical insurance and other services that are available. Ongoing service coordinators will conduct annual reviews to assess the individual’s needs and appropriate services and will draft an IPP every one to three years. State law prohibits the Regional Center from duplicating services that are or should be provided by another source, such as tutoring (a matter for Individual Education Plans at school) or therapy and psychiatry (medical insurance). Some services, such as residential placement, day care, and respite, are subject to various state-mandated shares of cost and/or to service standards that are set by the Regional Center.

Each service agreement is tailored to that specific individual’s needs and situation; this means there is a great deal of variety in the services provided to each individual, and one person’s service plan, however similar their diagnosis or capabilities may be, is not representative of all individuals with similar needs.

Ở độ tuổi này, các dịch vụ được cung cấp bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Giúp tiếp cận các tài nguyên chung, như trường học, bảo hiểm y tế, v.v.
 • Vận động tại các cuộc họp Kế hoạch Giáo dục Cá nhân
 • Thay thế Chăm sóc và Trại
 • Giữ trẻ
 • Ở Nội trú
 • Cải thiện Hành vi
 • Đào tạo Kỹ năng Thích ứng
 • Tham gia Chương trình Miễn Y tế thông qua Institutional Deeming

Individuals and their caregivers are encouraged to discuss their needs with their service coordinator, in order to determine which services are appropriate and will best suit those needs. Service coordinators will also assist the individuals and their caregivers with the transition to adulthood at age eighteen, providing information on a variety of related concerns, such as obtaining SSI and conservatorship.

Người lớn
Về mặt pháp lý, một cá nhân từ mười tám tuổi trở lên được coi là người lớn. Tuy nhiên, đối với những cá nhân theo học giáo dục đặc biệt cho đến 22 tuổi thì vẫn tiếp tục được các Điều phối viên Dịch vụ Tuổi Học sinh quản lý hồ sơ cho đến khi họ hoàn tất chương trình hậu phổ thông và ổn định được cuộc sống & sinh hoạt nối tiếp. Sau đó, hồ sơ cá nhân sẽ được chuyển cho một Điều phối viên Dịch vụ chuyên về các nhu cầu và dịch vụ phù hợp cho người lớn phụ trách.
Tất cả mọi dịch vụ dành cho người lớn đều có tác dụng tập trung vào sự hòa nhập cộng đồng, tự chủ, và tự lập.

Các dịch vụ được coi là phù hợp để đáp ứng nhu cầu cá biệt của mỗi cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Assistance accessing community resources or entitlements such as Supplemental Security Income (SSI)
 • Chương trình Ban ngày
 • Supported Employment
 • Independent Living Skills training
 • Dịch vụ sinh hoạt được hỗ trợ
 • Residential Care Home Placement
 • Cải thiện Hành vi
 • Đào tạo Kỹ năng Thích ứng
 • Competency Training (for court-related issues)

As always, service coordinators will meet regularly with individuals to help identify their needs and determine the best manner in which they can be met.

Other Services

Community Placement Project: The Community Placement Project is a state-mandated unit facilitating the transition of individuals residing at Agnews Developmental Center into specially developed community residential programs. This is part of the Developmental Center closures mandated by Assembly Bill 2100.

Client Trust: Through its Client Trust department, San Andreas Regional Center is able to assume payeeship of an individual’s Social Security Disability Income (SSI) benefits. Individuals or their families often find this convenient for individuals in Residential Care Homes or who have difficulty paying their rent on time. Client Trust is able to work directly with the Social Security Administration to resolve conflicts around eligibility and benefits.

Fiscal: The Fiscal department administers the Purchases of Service, providing time sheets, invoices, and disbursements to Regional Center vendors for services rendered.

Education: San Andreas Regional Center often sponsors or co-sponsors educational opportunities for individuals with developmental needs, their families and caregivers, and interested community partners.

Resource Development:  The Resources department works to provide quality assurance among our ongoing service providers by conducting initial evaluations during the vendorization process, random and regularly scheduled inspections, and assists in the development of new resources for individuals with developmental needs.

Vietnamese