Dịch vụ

DỊCH VỤ TIÊU DÙNG

Người lớn

Về mặt pháp lý, một cá nhân từ mười tám tuổi trở lên được coi là người lớn. Tuy nhiên, đối với những cá nhân theo học giáo dục đặc biệt cho đến 22 tuổi thì vẫn tiếp tục được các Điều phối viên Dịch vụ Tuổi Học sinh quản lý hồ sơ cho đến khi họ hoàn tất chương trình hậu phổ thông và ổn định được cuộc sống & sinh hoạt nối tiếp. Sau đó, hồ sơ cá nhân sẽ được chuyển cho một Điều phối viên Dịch vụ chuyên về các nhu cầu và dịch vụ phù hợp cho người lớn phụ trách.
Tất cả mọi dịch vụ dành cho người lớn đều có tác dụng tập trung vào sự hòa nhập cộng đồng, tự chủ, và tự lập.

Các dịch vụ được coi là phù hợp để đáp ứng nhu cầu cá biệt của mỗi cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Hỗ trợ truy cập các tài nguyên hoặc quyền lợi của cộng đồng như Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI)
 • Chương trình Ban ngày
 • Việc làm được hỗ trợ
 • Huấn luyện kỹ năng sống tự lập
 • Dịch vụ sinh hoạt được hỗ trợ
 • Chăm sóc nội trú Vị trí tại nhà
 • Cải thiện Hành vi
 • Đào tạo Kỹ năng Thích ứng
 • Đào tạo năng lực (đối với các vấn đề liên quan đến tòa án)

Như thường lệ, các điều phối viên dịch vụ sẽ gặp gỡ thường xuyên với các cá nhân để giúp xác định nhu cầu của họ và xác định cách tốt nhất để đáp ứng họ.

Khởi Đầu Sớm (Early Start)

Hơi khác một chút, Khởi đầu Sớm sử dụng các quỹ liên bang để cung cấp dịch vụ can thiệp sớm, hợp tác với Phòng Giáo dục của Quận. Mỗi trẻ, một khi được xác nhận đủ điều kiện, sẽ được phân cho một điều phối viên dịch vụ để giúp người chắc sóc trẻ thành lập Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân. Kế hoạch này sẽ được xem lại định kỳ sáu tháng để đánh giá sự tiến bộ của trẻ.

Các dịch vụ được Khởi đầu Sớm cung cấp bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Ngôn ngữ Trị liệu
 • Liệu pháp Nghề nghiệp
 • Vật lý Trị liệu
 • Chương trình Phát triển Trẻ sơ sinh
 • Cải thiện Hành vi

Các dịch vụ Early Start kết thúc khi đứa trẻ tròn ba tuổi. Trước thời điểm đó, điều phối viên dịch vụ, người chăm sóc, nhà cung cấp dịch vụ và khu học chánh địa phương sẽ tổ chức một cuộc họp chuyển tiếp để hỗ trợ gia đình cho tương lai của đứa trẻ. Học khu sẽ tiến hành đánh giá để xác định xem các dịch vụ giáo dục đặc biệt có phù hợp hay không. Một nhà tâm lý học lâm sàng từ Trung tâm khu vực cũng sẽ tiến hành đánh giá để xác định xem cá nhân đó có đủ điều kiện để điều phối dịch vụ liên tục hay không.

 

Tim hiểu thêm ở đây: SARC Early Start

Lập Hồ sơ

Đầu vào đánh giá một cá nhân để xem liệu họ có đủ điều kiện nhận các dịch vụ của Trung tâm khu vực hay không. Điều này bao gồm kiểm tra bởi nhà tâm lý học lâm sàng và báo cáo ban đầu của nhân viên xã hội. Các nhà tâm lý học của Trung tâm khu vực có thể đưa ra chẩn đoán hoặc xác nhận chẩn đoán hiện có cùng với việc xác định tính đủ điều kiện. Nếu thấy đủ điều kiện, nhân viên xã hội tiếp nhận sẽ phác thảo Kế hoạch Chương trình Cá nhân và cung cấp Dịch vụ Mua hàng cho các dịch vụ cần thiết. Sau đó, trường hợp này được chuyển đến người quản lý khu vực thích hợp để được chỉ định cho một điều phối viên dịch vụ đang diễn ra.

 

Tim hiểu thêm ở đây:  SARC Intake 

Các Dịch vụ được cung cấp bởi Trung tâm Vùng

Tuổi Học sinh (School-Age)

Nếu cá nhân ở độ tuổi từ ba đến hai mươi hai, việc điều phối dịch vụ xoay quanh việc lấp đầy một số khoảng cách giữa những gì được cung cấp bởi trường học, bảo hiểm y tế và các dịch vụ khác hiện có. Các điều phối viên dịch vụ liên tục sẽ tiến hành đánh giá hàng năm để đánh giá nhu cầu của cá nhân và các dịch vụ phù hợp, đồng thời sẽ soạn thảo IPP từ một đến ba năm một lần. Luật tiểu bang nghiêm cấm Trung tâm Khu vực sao chép các dịch vụ đang hoặc sẽ được cung cấp bởi một nguồn khác, chẳng hạn như dạy kèm (một vấn đề đối với Kế hoạch Giáo dục Cá nhân ở trường) hoặc trị liệu và tâm thần (bảo hiểm y tế). Một số dịch vụ, chẳng hạn như bố trí nơi cư trú, chăm sóc ban ngày và chăm sóc thay thế, phải tuân theo nhiều mức chia sẻ chi phí bắt buộc khác nhau của tiểu bang và/hoặc tuân theo các tiêu chuẩn dịch vụ do Trung tâm Khu vực đặt ra.

Mỗi thỏa thuận dịch vụ được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và tình huống của cá nhân cụ thể đó; điều này có nghĩa là có rất nhiều sự đa dạng trong các dịch vụ được cung cấp cho mỗi cá nhân và kế hoạch dịch vụ của một người, cho dù chẩn đoán hoặc khả năng của họ có thể giống nhau đến đâu, không đại diện cho tất cả các cá nhân có nhu cầu tương tự.

Ở độ tuổi này, các dịch vụ được cung cấp bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Giúp tiếp cận các tài nguyên chung, như trường học, bảo hiểm y tế, v.v.
 • Vận động tại các cuộc họp Kế hoạch Giáo dục Cá nhân
 • Thay thế Chăm sóc và Trại
 • Giữ trẻ
 • Ở Nội trú
 • Cải thiện Hành vi
 • Đào tạo Kỹ năng Thích ứng
 • Tham gia Chương trình Miễn Y tế thông qua Institutional Deeming

Các cá nhân và người chăm sóc của họ được khuyến khích thảo luận về nhu cầu của họ với điều phối viên dịch vụ của họ, để xác định dịch vụ nào phù hợp và sẽ phù hợp nhất với những nhu cầu đó. Điều phối viên dịch vụ cũng sẽ hỗ trợ các cá nhân và người chăm sóc họ chuyển sang tuổi trưởng thành ở tuổi mười tám, cung cấp thông tin về nhiều mối quan tâm liên quan, chẳng hạn như nhận SSI và quyền bảo quản.

Self Determination

In October of 2013, Governor Edmund G. Brown Jr. signed SB 468 (Emmerson) into law to create the SDP.  SDP provides individuals and their families with more freedom, control, and responsibility in choosing services and supports to help them meet objectives in their Individual Program Plan. During the 3-year implementation period of the SDP, the program only was available to 2,500 individuals.  Starting July 1, 2021, the SDP now is available to all eligible individuals receiving services from a regional center

SARC Self Determination Page: SARC SDP 

Điều phối Dịch vụ

Bộ Dịch vụ Phát triển California ký khế ước các Trung tâm Vùng cung cấp điều phối dịch vụ cho các cá nhân mang khuyết tật phát triển sinh sống tại tiểu bang. Mỗi hồ sơ cá nhân sẽ được phân cho một đơn vị quản lý dựa trên nhóm tuổi và nơi cư ngụ. Mỗi đơn vị phục vụ khu vực của họ - bao gồm nhiều mã zip. Thành phần mỗi đơn vị gồm có một người quản lý và những điều phối viên dịch vụ do họ phụ trách. Quản lý viên có vai trò kiểm soát và phê chuẩn các dịch vụ cũng như nhân viên của họ; điều phối viên dịch vụ có trách nhiệm làm việc trực tiếp với cá nhân và gia đình họ để xác định các nhu cầu và dịch vụ phù hợp nhất để đáp ứng các nhu cầu của họ. San Andreas sẽ nỗ lực giúp mọi gia đình thường xuyên có được một điều phối viên dịch vụ cụ thể chỉ định cho họ.
Điều phối viên dịch vụ của Trung tâm Vùng hợp tác với cá nhân thân chủ, người chăm sóc cũng như gia đình, bạn bè và các chuyên viên có liên quan của họ để thiết lập Chương trình Kế hoạch Cá nhân (IPP) – một văn bản tường thuật nhu cầu cá nhân và dịch vụ yêu cầu – có gia hạn từ một đến ba năm. Kế hoạch này đặt ra các mục tiêu cho cá nhân thân chủ, liệt kê nhu cầu của họ và dùng để kế hoạch dịch vụ cho họ. Và, kế hoạch này cũng có thể được thay đổi theo yêu cầu của cá nhân hoặc đại diện của họ bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho điều phối viên dịch vụ. Hầu hết các dịch vụ do Trung tâm Vùng tài trợ được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ thông qua hệ thống Mua Dịch vụ.

Social Recreation

Effective July 1, 2021, changes to Welfare and Institutions (W&I) Code section 4648.5 restores regional center authority to fund camping services and associated travel expenses; social recreation activities; educational services for children three to 17, inclusive, years of age; and nonmedical therapies, including, but not limited to, specialized recreation, art, dance, and music.

 

DDS Letter restoring Social Recreation: DDS Social Rec Letter

The Department of Developmental Services (DDS) awarded $12.5 million for social recreational grants. The grants have funded projects that will enhance and develop integrated and inclusive social and recreational programs for families, children and adolescents served by Regional Centers in diverse communities.
San Andreas Regional Centered has partnered with 8 community entities that provide social and recreational programs to implement the approved grant projects. Feel free to contact the organizations directly, but please do also contact your Service Coordinator for additional information and support.

 

Approved Social Recreation Grants

Các dịch vụ khác

Community Placement Project: Dự án Vị trí Cộng đồng là một đơn vị được tiểu bang ủy quyền tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi các cá nhân cư trú tại Trung tâm Phát triển Agnews sang các chương trình dân cư cộng đồng được phát triển đặc biệt. Đây là một phần của việc đóng cửa Trung tâm Phát triển theo quy định của Dự luật Quốc hội 2100.

Niềm tin của khách hàng: Thông qua bộ phận Ủy thác Khách hàng của mình, Trung tâm Khu vực San Andreas có thể nhận tiền trợ cấp Thu nhập An sinh Xã hội cho Người khuyết tật (SSI) của một cá nhân. Các cá nhân hoặc gia đình của họ thường thấy điều này thuận tiện cho các cá nhân trong Nhà chăm sóc nội trú hoặc những người gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà đúng hạn. Client Trust có thể làm việc trực tiếp với Cơ quan An sinh Xã hội để giải quyết các xung đột về điều kiện và lợi ích.

Ngân sách: Bộ phận Tài chính quản lý Mua dịch vụ, cung cấp bảng chấm công, hóa đơn và giải ngân cho các nhà cung cấp của Trung tâm khu vực đối với các dịch vụ được cung cấp.

Giáo dục: Trung tâm Khu vực San Andreas thường tài trợ hoặc đồng tài trợ các cơ hội giáo dục cho các cá nhân có nhu cầu phát triển, gia đình và người chăm sóc của họ cũng như các đối tác cộng đồng quan tâm.

Community Services Development:  Bộ phận Tài nguyên làm việc để đảm bảo chất lượng giữa các nhà cung cấp dịch vụ đang diễn ra của chúng tôi bằng cách tiến hành đánh giá ban đầu trong quá trình bán hàng, kiểm tra ngẫu nhiên và theo lịch trình thường xuyên, đồng thời hỗ trợ phát triển các nguồn lực mới cho các cá nhân có nhu cầu phát triển.

 

Lear more here:  Nguồn hỗ trợ địa phương 

Vietnamese