Thông tin

Th9 21, 2023
Direct Support Professional Stipend Program

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
Th9 19, 2023
Department of Developmental Services – Direct Service Professional Program

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
Th9 7, 2023
Black & White Awards Dinner

For more Information, click here
Th7 5, 2023
Day Program New Vendor Orientation (DPNVO)

Th7 3, 2023
Community Service Training: Independent Living Services New Vendor Orientation (ILSNV)

Th7 3, 2023
Community Service Vendor Training: Supported Living Services New Vendor Orientation (SLNV)

For more Information, click here
Th6 7, 2023
Augmentative Alternative Communication Training

Th6 7, 2023
Annual Superhero Summer Festival Salinas

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
Th6 7, 2023
7th Annual Superhero Summer Festival & 5K Walk~Run~Roll

For more Information, click here
Th6 7, 2023
Annual Superhero Summer Festival

For more Information, click here
Th5 31, 2023
Day Program New Vendor Orientation (DPNVO)

For more Information, click here
Th5 16, 2023
Community Service Training: Independent Living Services New Vendor Orientation (ILSNV) 

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
Th4 5, 2023
Trình bày hỗ trợ gia đình phối hợp

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
Th3 22, 2023
Các bước tiếp theo, Chuyển tiếp từ Bắt đầu sớm

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
Th3 2, 2023
Tâm trí, Cơ thể & Tinh thần khiến BẠN trở nên Toàn diện

Th2 7, 2023
Tiệc trưa lập pháp thường niên lần thứ 26

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
Th1 29, 2023
Phối hợp hỗ trợ gia đình

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
Vietnamese