Thông tin

Th6 22, 2020
Census 2020

Click Here for more information
Ngày 14/12/2019
Dữ liệu Chi tiêu Dịch vụ, Năm Tài chính 18-19

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Ngày 5/11/2019
Trợ giúp khi Cúp Điện

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Ngày 8/7/2019
Hướng dẫn Bầu Cử tại California

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Ngày 8/7/2019
Tham gia vào Hội đồng Quản trị của SARC

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Ngày 8/7/2019
Giờ làm việc của Quận hạt San Benito

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Ngày 8/7/2019
Employment Website and Strategies

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Ngày 8/7/2019
National Core Indicators Report

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Ngày 8/7/2019
Employment Blueprint

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Ngày 8/7/2019
Theo dõi SARC trên Truyền thông Xã hội

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Ngày 8/7/2019
Dữ liệu Chi tiêu Dịch vụ, Năm Tài chính 17-18

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Th7 2, 2019
Chương trình Tự quyết - Bản trình bày Trực tuyến

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng bấm vào đây
Th7 2, 2019
Nghiên cứu về Tỷ lệ do Burns và Associates thực hiện

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
July 10, 2019
Hướng dẫn Phúc lợi Cal Fresh

Click Here for More Detail
Th7 2, 2019
Trình bày Tỷ lệ Quản lý Hồ sơ

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Vietnamese
English Spanish Vietnamese