Dịch vụ

Điều phối Viên Dịch Vụ

Từ Sơ sinh đến 3 tuổi

Một điều phối viên dịch vụ sẽ được phân công để làm việc với trẻ và gia đình bắt đầu từ thời điểm lúc trẻ được giới thiệu để đánh giá và thẩm định. Người nhân viên này sẽ là điểm liên lạc chính để điều phối các dịch vụ và hỗ trợ cho trẻ và gia đình. Điều phối viên dịch vụ có trách nhiệm thiết lập Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân và sẽ tiếp tục thực hiện đánh giá định kỳ mỗi sáu tháng với các nhà cung cấp dịch vụ và gia đình. Khi trẻ sắp đến sinh nhật thứ ba, điều phối viên dịch vụ cùng với nhóm IFSP sẽ lập kế hoạch dự bị chuyển hồ sơ từ chương trình “Khởi Đầu Sớm” sang các dịch vụ cần thiết một khi trẻ được 3 tuổi.

Từ 3 Tuổi trở lên 

Hồ sơ của mỗi thân chủ sẽ được phụ trách bởi một điều phối viên dịch vụ ( còn gọi là chuyên viên quản lý hồ sơ hoặc điều phối viên chương trình) do Trung Tâm Vùng San Andreas chỉ định. Điều phối viên dịch vụ của Quý vị có nhiệm vụ phối hợp tất cả các dịch vụ do Trung tâm Vùng cung cấp và trả lời những câu hỏi hoặc thắc mắc. Các dịch vụ được cung cấp mang tính cá nhân hóa và tùy thuộc vào nhu cầu của thân chủ. Điều phối viên dịch vụ giúp gia đình tìm giải pháp cho những nhu cầu cụ thể này. Điều phối viên dịch vụ sẽ truy cập các dịch vụ trong và ngoài Trung tâm Vùng phù hợp đáp ứng với nhu cầu được nhận định. Các trung tâm vùng bắt buộc phải tiếp cận các dịch vụ cộng đồng trước.

Điều phối viên dịch vụ cũng có vai trò vận động bảo vệ quyền của thân chủ. Vai trò vận động hoặc ủng hộ các quyền lợi có nhiều khái niệm, nhưng chắc chắn nó đòi hỏi sự am hiểu về quyền của mọi công dân, khả năng động viên và góp sức thực hiện các quyền này trong mọi môi trường và khi cần thiết sẵn sàng can thiệp một cách hợp lý.

Các Điều phối viên Dịch vụ gặp trực tiếp với mỗi thân chủ được chỉ định cho họ tối thiểu mỗi năm một lần để thành lập hoặc đánh giá lại Kế hoạch Chương trình Cá nhân (thường được gọi tắt là IPP.) Cuộc họp IPP là một quá trình tìm hiểu để thân chủ và /hoặc gia đình thảo luận về các mối quan tâm, kế hoạch trong tương lai và các nhu cầu. IPP có thể được sửa đổi/bổ túc bất cứ lúc nào cần, nhưng PHẢI được duyệt xét định kỳ ít nhất là hàng năm.

Quá trình chuyển đổi Điều phối viên Dịch vụ mới

San Andreas sẽ nỗ lực giúp các gia đình giữ được điều phối viên dịch vụ của họ càng lâu càng tốt. Thông thường, một khi có được mối quan hệ tốt thì Quý vị mới tin tưởng Điều phối viên Dịch vụ của mình,, tuy nhiên, có nhiều trường hợp thường đưa tới sự thay đổi Điều phối viên bao gồm, nhưng không giới hạn:

  1. Tuổi của cá nhân ngoài tầm phục vụ của đơn vị
  2. Các đơn vị được thiết kế lại để cân bằng công việc
  3. cá nhân thay đổi môi trường sinh sống nằm ngoài phạm vi khu vực đơn vị phục vụ hoặc có một nhân viên khác chuyên quản lý nơi này
  4. cá nhân dọn đến ở trong một khu vực thuộc do chi nhánh khác của Trung tâm Vùng bảo quản. San Andreas có 3 chi nhánh văn phòng phục vụ 4 quận.
  5. cá nhân chuyển đến một trung tâm vùng khác. Có tất cả 21 trung tâm vùng trên khắp California

Giải quyết các vấn đề

Điều phối viên dịch vụ hợp tác với thân chủ và/hoặc gia đình họ để hoạch định nhu cầu của cá nhân thân chủ. Nếu Quý vị quan tâm về mối liên hệ của Điều phối viên Dịch vụ của mình và cảm thấy không giải quyết được, Quý vị nên liên hệ với người Quản lý Đơn vị để bày tỏ vấn đề của mình. Quý vị có thể yêu cầu cho mình một điều phối viên dịch vụ khác.

Vietnamese