Ban giám đốc

SPAC - Ủy ban Cố vấn Nhà cung cấp Dịch vụ

Tuyên bố Sứ mệnh SPAC

Ủy ban Cố vấn Nhà cung cấp Dịch vụ là ủy ban thường trực của Ban Giám đốc Trung tâm Khu vực San Andreas. SPAC là đầu mối liên lạc giữa ban giám đốc, nhân viên và các nhà cung cấp dịch vụ của Trung tâm khu vực San Andres (SARC) để đảm bảo các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của các cá nhân. Mục đích của chúng tôi là cung cấp hướng dẫn, khuyến nghị và hỗ trợ cho hội đồng quản trị, nhân viên và các nhà cung cấp dịch vụ. Các cuộc họp được tổ chức vào Thứ Tư của tuần thứ 4 hàng tháng lúc 10:00 sáng tại văn phòng Trụ sở San Jose. (Thời gian nghỉ lễ có thể thay đổi)

Vietnamese