Dịch vụ

Các dịch vụ Sức khoẻ

Tuyên bố sứ mệnh: “Người tiêu dùng là trên hết, thông qua Dịch vụ, Vận động chính sách, Tôn trọng và Lựa chọn

Đơn vị Dịch vụ Y tế, phù hợp với Sứ mệnh của Trung tâm Khu vực San Andreas là “Người tiêu dùng là trên hết, thông qua Dịch vụ, Vận động chính sách, Tôn trọng và Lựa chọn,” là một nhóm gồm các chuyên gia y tế được cấp phép đa ngành hỗ trợ Điều phối viên Dịch vụ trong việc cung cấp dịch vụ quản lý trường hợp cho các cá nhân được Trung tâm Khu vực San Andreas phục vụ.

Nhóm này bao gồm các y tá đã đăng ký (RN), một nhà trị liệu nghề nghiệp (OT) và một nhà vệ sinh nha khoa đã đăng ký trong thực hành thay thế (RDHAP).

Cộng tác với cộng đồng nhà cung cấp và cộng đồng y tế nói chung được thực hiện thông qua tư vấn lâm sàng, đào tạo, giáo dục và vận động chính sách.

Một số liên kết hữu ích:

Thuộc về y học:  https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/default.aspx

Denti-Cal:  https://www.denti-cal.ca.gov/

Để biết lịch đào tạo, vui lòng theo dõi lịch

Đào tạo Dịch vụ Y tế cho Nhà cung cấp

Vietnamese