Dịch vụ

Khởi Đầu Sớm (Early Start)

Trung tâm Vùng San Andreas tận lực ủng hộ cộng đồng chúng tôi phục vụ trong giai đoạn khủng hoảng sức khỏe này. Chúng tôi khuyến khích các cá nhân chúng tôi phục vụ, gia đình và nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên truy cập website để theo dõi những cập nhật quy định và thông tin xác thực mới nhất.

 

Yêu cầu Đánh giá Bắt đầu Sớm- Quận Monterey

Trung tâm Khu vực San Andreas ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ để tiến hành các đánh giá ban đầu.

CHỈ Quận Monterey-

Trumpet Behavioral Health 

gọi: 1-831-443-1279

 

Đường dây giới thiệu fax: (831) 424-5566

 

Yêu cầu Đánh giá Bắt đầu Sớm-Các Quận Santa Clara, Santa Cruz và San Benito

Trung tâm Khu vực San Andreas ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ để tiến hành các đánh giá ban đầu.

 

CHỈ Hạt Santa Clara, Santa Cruz và San Benito

Ngôi sao phát triển trẻ sơ sinh 

Gọi 1-844-700-9889 hoặc truy cập Yêu cầu đánh giá STARS 

Hoặc sử dụng mã QR này để bắt đầu ứng dụng:

Thẩm định: Đánh giá khuyết tật phát triển ở trẻ em bao gồm xem xét các lãnh vực phát triển của trẻ như động cơ, giao tiếp, tự thích nghi, cảm xúc xã hội và nhận thức. Kiểm tra thị lực và thính giác cũng như thông tin y tế là rất quan trọng để xác định trẻ có nguy cơ bị khuyết tật phát triển và hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ Chương Trình Khởi Đầu Sớm. Tổng quá trình từ đánh giá, xác định hội đủ điều kiện đến IFSP sẽ được tiến hành trong vòng 45 ngày kể từ lúc liên lạc lần đầu tiên.

Lý do quan tâm- Tôi có nên giới thiệu?

Những năm đầu tiên trong quá trình phát triển của trẻ là rất quan trọng. Tìm hiểu thêm về các mốc phát triển tại CDC. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết:  Các mốc phát triển 

 

 

 

 1. Gia đình_Giới thiệu_to_California_Bắt đầu sớm_Tiếng Trung_05022022
 2. Family_Introduction_to_California_EarlyStart_English_05022022
 3. Family_Introduction_to_California_EarlyStart_Spanish_05022022
 4. Family_Introduction_to_California_EarlyStart_Vietnamese_05022022

Hội đủ điều kiện (0-3 tuổi)

Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi từ sơ sinh đến 36 tháng tuổi có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ can thiệp sớm thông qua Early Start nếu, thông qua đánh giá và đánh giá được ghi lại, chúng đáp ứng một trong các tiêu chí được liệt kê dưới đây:

 

 1. San Andreas phục vụ trẻ em từ các quận Santa Clara, San Benito, Montery và Santa Cruz.
 2. Bị chậm phát triển ít nhất 25% trong một hoặc nhiều lĩnh vực nhận thức, giao tiếp, xã hội hoặc cảm xúc, thích ứng hoặc phát triển thể chất và vận động bao gồm thị giác và thính giác; hoặc
 3. Có một tình trạng rủi ro đã xác định về nguyên nhân đã biết, với khả năng cao dẫn đến chậm phát triển; hoặc
 4. Được coi là có nguy cơ cao bị khuyết tật phát triển đáng kể do sự kết hợp của các yếu tố rủi ro y sinh được chẩn đoán bởi nhân viên có trình độ

Thuật ngữ thiết lập Hội đủ điều kiện cho trẻ em: Hội Đủ Điều Kiện cho Khởi Đầu Sớm (Early Start) sơ sinh đến 2 tuổi 9 tháng để giám định.

 

Trang web DDS: Bắt đầu sớm DDS 

Quý vị còn do dự là nên giới thiệu cho con mình đến Chương Trình Khởi Đầu Sớm? Liên kết dưới đây nêu ra một số giải thích:

 1. Các Mối Quan tâm
 2. Cộng đồng_Infographic_2020
 3. Cộng đồng_Infographic_2020_tiếng Tây Ban Nha
 4. Chăm sóc sức khỏe-Brochure-2020
 5. Healthcare-Brochure_Spanish

Quyền và Trách nhiệm của Gia đình

Phụ huynh tham gia chương trình bắt đầu sớm sẽ nhận được thông tin về các quyền và trách nhiệm của họ tại thời điểm cuộc họp IFSP đầu tiên. Thông tin này được cung cấp trong “Quyền của Phụ huynh trong Sổ tay Bắt đầu Sớm” do Tiểu bang phát triển. Tim hiểu thêm ở đây: Sở Dịch vụ Phát triển.

EarlyStart_ParentsRights_20190201

Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân (IFSP)

Một khi trẻ được xác định hội đủ điều kiện, bước kế tiếp là tiến hành việc lập Kế hoạch Dịch vụ Gia Đình Cá Nhân (Individualized Family Service Plan, IFSP). Kế hoạch này bao gồm các mục tiêu và dịch vụ do nhóm IFSP thống nhất phối hợp. Tất cả các thành viên của nhóm sẽ được cung cấp một bản sao của kế hoạch. IFSP sẽ được đánh giá lại với gia đình theo định kỳ 6 tháng 1 lần

 

Tìm hiểu thêm về IFSP tại đây: thông tin IFSP 

Cơ quan dịch vụ chính

Những dịch vụ Can Thiệp Sớm cần thiết cho trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ đủ điều kiện sẽ được mua hoặc sắp xếp bởi Cơ quan Giáo dục Địa phương - có thể là học khu chánh địa phương hoặc Trung tâm Vùng San Andreas. Giáo Dục Địa Phương (LEA) sẽ được thảo luận tại buổi họp IFSP của quý vị.

 

Tờ rơi FRC

Nguồn lực Hỗ Trợ Gia đình (The Family Resource Center (FRC)) sẵn sàng phục vụ gia đình. Các Trung tâm Nguồn lực Hỗ Trợ Gia đình cho Khởi đầu Sớm (ESFRC) cung cấp những dịch vụ như phụ huynh tương trợ lẫn nhau, tiếp cận, thông tin và giới thiệu dịch vụ và các chuyên gia cho các gia đình có trẻ em khuyết. Tất cả các Trung tâm ESFRCS đều phục vụ các gia đình có trẻ em từ sơ sinh đến 3 tuổi. Tuy nhiên cũng có vài trung tâm có khả năng tài chánh phục vụ những gia đình có trẻ trên ba tuổi và các cá nhân bị khuyết tật phát triển. Xin nhấp vào liên kết FRC để kết nối quý vị đến mạng toàn tiểu bang, nhưng nhấp vào liên kết bên dưới để truy cập FRC địa phương phục vụ Trung tâm Vùng San Andreas.

 

 

Các gia đình có trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi có thể nhận được sự hỗ trợ từ cha mẹ đến cha mẹ từ Trung tâm Tài nguyên Gia đình Early Start. Trung tâm Hỗ trợ Gia đình (FRC) tích cực hợp tác với các trung tâm khu vực và cơ quan giáo dục địa phương và giúp nhiều phụ huynh, gia đình và trẻ em có được thông tin về các dịch vụ can thiệp sớm và cách điều hướng hệ thống Bắt đầu Sớm.  

Tim hiểu thêm ở đây: thông tin FRC 

Quận Santa Clara Cha Mẹ Giúp Cha Mẹ
Quận Monterey: Chiến Dịch Trẻ Em Đặc Biệt
Quận San Benito và Santa Cruz: Phụ huynh đặc biệt Mạng thông tin

Dịch vụ bắt đầu sớm

Các dịch vụ dựa trên các mục tiêu và khuyến nghị của IFSP. Một số dịch vụ có thể được cung cấp bởi công ty bảo hiểm hoặc San Andreas. Các dịch vụ có thể bao gồm:

 

 1. Thiết bị Hỗ trợ.
 2. Dịch vụ Trợ thính
 3. Hướng dẫn và thăm viếng gia đình.
 4. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế.
 5. Điều phối dịch vụ
 6. Hướng dẫn đặc biệt.
 7. Liệu pháp Nghề nghiệp và Vật lý trị liệu
 8. Ngôn ngữ trị liệu
 9. Chuyên chở
 10. dịch vụ tầm nhìn

 

 

Không mất chi phí thẩm định, đánh giá và điều phối dịch vụ. Bảo hiểm công cộng hoặc tư nhân được sử dụng cho các dịch vụ trị liệu cần thiết về mặt y tế bao gồm trị liệu ngôn ngữ, thể chất và nghề nghiệp. Các dịch vụ không được bảo hiểm chi trả sẽ được mua hoặc cung cấp bởi các trung tâm khu vực hoặc cơ quan giáo dục địa phương.

Phí chương trình gia đình hàng năm có thể được đánh giá trong một số trường hợp.

 

Dịch vụ chuyển tiếp

Việc lập kế hoạch chuyển tiếp sang phần B (Dịch vụ Học khu/ hệ thống trường) có thể bắt đầu sớm nhất lúc trẻ được 9 tháng tuổi nhưng bắt buộc phải xảy ra trước khi trẻ đầy 33 tháng (90 ngày trước sinh nhật thứ ba của trẻ.) Trung tâm Vùng San Andreas và/hoặc Cơ quan Giáo dục Địa phương (LEA) và gia đình sẽ có một cuộc họp với Học khu địa phương để thảo luận kế hoạch chuyển tiếp 34 CFR & 303.209 (c) (1). Đối với trẻ được xác định đủ điều kiện cho Chương trình Khởi đầu Sớm, sự thẩm định, đánh giá và điều phối dịch vụ sẽ được thực hiện miễn phí. Còn các dịch vụ cần thiết về mặt y tế, ngôn ngữ trị liệu, vật lý trị liệu và liệu pháp nghề nghiệp sẽ được truy cập qua bảo hiểm công hoặc tư nhân. Các dịch vụ cần thiết được thống nhất trong ISFP khong duoc bảo hiểm y tế chi trả sẽ dua vao Trung tâm khu vực hoặc LEA mua và cung cấp. Ngoài việc truy cập bảo hiểm, Phí Chương trình Gia đình Hàng năm (AFPF) có thể được áp dụng trong một số trường hợp. Để biết thêm chi tiết, truy cập:

Chỉ cần một phút:   Những Nguồn Lực Gia Đình 

Tài nguyên Lân cận với Chương trình Khởi đầu Sớm Nguồn tài nguyên cho gia đình

 

Sở Dịch vụ Phát triển

Tìm hiểu thêm về Early Start tại đây:

Thông tin DDS 

Vietnamese