Dịch vụ

Khởi Đầu Sớm (Early Start)

Trung tâm Vùng San Andreas tận lực ủng hộ cộng đồng chúng tôi phục vụ trong giai đoạn khủng hoảng sức khỏe này. Chúng tôi khuyến khích các cá nhân chúng tôi phục vụ, gia đình và nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên truy cập website để theo dõi những cập nhật quy định và thông tin xác thực mới nhất.

 

Request an Early Start Assessment- Monterey County

San Andreas Regional Center contracts with service providers to conduct the early start assessments.

ONLY Monterey County-

I Can Too!!

call:   1-831-443-1279

 

Fax referral line: (831) 424-5566

 

Requesting an Early Start Assessment-Santa Clara, Santa Cruz, and San Benito Counties

San Andreas Regional Center contracts with service providers to conduct the early start assessments.

 

ONLY Santa Clara,  Santa Cruz and San Benito Counties

Stars Infant Development 

Call 1-844-700-9889 or visit STARS Assessment Request 

Or use this QR code to begin the application:

Thẩm định: Đánh giá khuyết tật phát triển ở trẻ em bao gồm xem xét các lãnh vực phát triển của trẻ như động cơ, giao tiếp, tự thích nghi, cảm xúc xã hội và nhận thức. Kiểm tra thị lực và thính giác cũng như thông tin y tế là rất quan trọng để xác định trẻ có nguy cơ bị khuyết tật phát triển và hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ Chương Trình Khởi Đầu Sớm. Tổng quá trình từ đánh giá, xác định hội đủ điều kiện đến IFSP sẽ được tiến hành trong vòng 45 ngày kể từ lúc liên lạc lần đầu tiên.

Reason for concern- Should I refer?

Hội đủ điều kiện (0-3 tuổi)

Infants and toddlers from birth to age 36 months may be eligible for early intervention services through Early Start if, through documented evaluation and assessment, they meet one of the criteria listed below:

 

 1. San Andreas serves children from the counties of Santa Clara, San Benito, Montery and Santa Cruz.
 2. Have a developmental delay of at least 33% in one or more areas of cognitive, communication, social or emotional, adaptive, or physical and motor development including vision and hearing; or
 3. Have an established risk condition of known etiology, with a high probability of resulting in delayed development; or
 4. Be considered at high risk of having a substantial developmental disability due to a combination of biomedical risk factors of which are diagnosed by qualified personnel

Thuật ngữ thiết lập Hội đủ điều kiện cho trẻ em: Hội Đủ Điều Kiện cho Khởi Đầu Sớm (Early Start) birth to 2 yrs 9 months for assessment.

Quý vị còn do dự là nên giới thiệu cho con mình đến Chương Trình Khởi Đầu Sớm? Liên kết dưới đây nêu ra một số giải thích:

 1. Các Mối Quan tâm
 2. Community_Infographic_2020
 3. Community_Infographic_2020_spanish
 4. Healthcare-Brochure-2020
 5. Healthcare-Brochure_Spanish

Quyền và Trách nhiệm của Gia đình

Parents who participate in the early start program will receive information about their rights and responsibilities at the time of the initial IFSP meeting. This information is provided in the “Parents Rights in Early Start Handbook” developed by the State. Learn more here: Department of Developmental Services.

EarlyStart_ParentsRights_20190201

Individual Family Service Plan (IFSP)

Một khi trẻ được xác định hội đủ điều kiện, bước kế tiếp là tiến hành việc lập Kế hoạch Dịch vụ Gia Đình Cá Nhân (Individualized Family Service Plan, IFSP). Kế hoạch này bao gồm các mục tiêu và dịch vụ do nhóm IFSP thống nhất phối hợp. Tất cả các thành viên của nhóm sẽ được cung cấp một bản sao của kế hoạch. IFSP sẽ được đánh giá lại với gia đình theo định kỳ 6 tháng 1 lần

 

Learn more about the IFSP here: IFSP info 

Primary Service Agency

Những dịch vụ Can Thiệp Sớm cần thiết cho trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ đủ điều kiện sẽ được mua hoặc sắp xếp bởi Cơ quan Giáo dục Địa phương - có thể là học khu chánh địa phương hoặc Trung tâm Vùng San Andreas. Giáo Dục Địa Phương (LEA) sẽ được thảo luận tại buổi họp IFSP của quý vị.

 

FRC Brochures

Nguồn lực Hỗ Trợ Gia đình (The Family Resource Center (FRC)) sẵn sàng phục vụ gia đình. Các Trung tâm Nguồn lực Hỗ Trợ Gia đình cho Khởi đầu Sớm (ESFRC) cung cấp những dịch vụ như phụ huynh tương trợ lẫn nhau, tiếp cận, thông tin và giới thiệu dịch vụ và các chuyên gia cho các gia đình có trẻ em khuyết. Tất cả các Trung tâm ESFRCS đều phục vụ các gia đình có trẻ em từ sơ sinh đến 3 tuổi. Tuy nhiên cũng có vài trung tâm có khả năng tài chánh phục vụ những gia đình có trẻ trên ba tuổi và các cá nhân bị khuyết tật phát triển. Xin nhấp vào liên kết FRC để kết nối quý vị đến mạng toàn tiểu bang, nhưng nhấp vào liên kết bên dưới để truy cập FRC địa phương phục vụ Trung tâm Vùng San Andreas.

 

 

Families of infants and toddlers can receive parent-to-parent support from Early Start Family Resource Centers. Family Resource Centers (FRC) actively work in partnership with local regional centers and education agencies and help many parents, families and children get information about early intervention services and how to navigate the Early Start system.  

Tim hiểu thêm ở đây: FRC information 

Quận Santa Clara Parents Helping Parents
Quận Monterey: Special Kids Crusade
Quận San Benito và Santa Cruz: Special Parents Information Network

Early Start Services

Services are based on the IFSP goals and recommendations.  Some services may be provided by the insurance company or San Andreas.   Services may include:

 

 1. Thiết bị Hỗ trợ.
 2. Dịch vụ Trợ thính
 3. Hướng dẫn và thăm viếng gia đình.
 4. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế.
 5. Điều phối dịch vụ
 6. Hướng dẫn đặc biệt.
 7. Liệu pháp Nghề nghiệp và Vật lý trị liệu
 8. Ngôn ngữ trị liệu
 9. Chuyên chở
 10. Vision services

 

 

There is no cost for evaluation, assessment and service coordination. Public or private insurance is accessed for medically necessary therapy services including speech, physical and occupational therapies. Services that are not covered by insurance will be purchased or provided by regional centers or local education agencies.

An Annual Family Program Fee may be assessed in some circumstances.

 

Transition Services

Việc lập kế hoạch chuyển tiếp sang phần B (Dịch vụ Học khu/ hệ thống trường) có thể bắt đầu sớm nhất lúc trẻ được 9 tháng tuổi nhưng bắt buộc phải xảy ra trước khi trẻ đầy 33 tháng (90 ngày trước sinh nhật thứ ba của trẻ.) Trung tâm Vùng San Andreas và/hoặc Cơ quan Giáo dục Địa phương (LEA) và gia đình sẽ có một cuộc họp với Học khu địa phương để thảo luận kế hoạch chuyển tiếp 34 CFR & 303.209 (c) (1). Đối với trẻ được xác định đủ điều kiện cho Chương trình Khởi đầu Sớm, sự thẩm định, đánh giá và điều phối dịch vụ sẽ được thực hiện miễn phí. Còn các dịch vụ cần thiết về mặt y tế, ngôn ngữ trị liệu, vật lý trị liệu và liệu pháp nghề nghiệp sẽ được truy cập qua bảo hiểm công hoặc tư nhân. Các dịch vụ cần thiết được thống nhất trong ISFP khong duoc bảo hiểm y tế chi trả sẽ dua vao Trung tâm khu vực hoặc LEA mua và cung cấp. Ngoài việc truy cập bảo hiểm, Phí Chương trình Gia đình Hàng năm (AFPF) có thể được áp dụng trong một số trường hợp. Để biết thêm chi tiết, truy cập:

Chỉ cần một phút:   Những Nguồn Lực Gia Đình 

Tài nguyên Lân cận với Chương trình Khởi đầu Sớm Nguồn tài nguyên cho gia đình

 

Sở Dịch vụ Phát triển

Learn more about the Early Start here:

DDS Information 

Vietnamese