Cơ hội việc làm

Tuyên bố Nhà tuyển dụng Cơ hội Bình đẳng

Trung tâm Khu vực San Andreas là Nhà tuyển dụng Cơ hội Bình đẳng. Cơ quan này không và sẽ không phân biệt đối xử trong tuyển dụng và thực hành nhân sự trên cơ sở chủng tộc, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia hoặc bất kỳ cơ sở nào khác bị cấm theo luật hiện hành. Các hoạt động tuyển dụng, chuyển nhượng và thăng chức được thực hiện mà không liên quan đến các mục được liệt kê ở trên.

Tất cả hồ sơ xin gửi qua email tới: tuyển dụng@sarc.org
Vui lòng không gọi điện thoại

Chúng tôi đang chấp nhận đơn đăng ký Điều phối viên Dịch vụ cho hầu hết các địa điểm, chú trọng vào khả năng nói song ngữ:

Stipend trả tiền cho người nói song ngữ!

Cơ hội việc làm

Những lợi ích

Health Benefits
Lợi ích sức khỏe
Điểm nổi bật về quyền lợi của nhân viên
 • Hệ thống Hưu trí CalPERS với bảo hiểm y tế được trả cho người về hưu.
 • Người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động.
 • Người sử dụng lao động đã trả bảo hiểm chăm sóc nha khoa và thị lực cho gia đình.
 • thanh toán song ngữ
 • Kế hoạch linh hoạt cho Bồi hoàn Chăm sóc Y tế và Hỗ trợ Chăm sóc Người phụ thuộc
 • Bảo hiểm nhân thọ
 • 403(b)
 • Kế hoạch hỗ trợ nhân viên
 • 12 ngày nghỉ có lương và 2 ngày nghỉ thả nổi có lương
 • Nghỉ tang chế
 • Năm ngày nghỉ học có lương
 • ngày nghỉ phép
 • Tiền thưởng trường thọ
 • Kỳ nghỉ: thuê – 15 ngày mỗi năm, từ năm thứ 5 đến năm thứ 10 – 25 ngày nghỉ phép mỗi năm
Work from Anywhere
Làm việc từ mọi nơi
Đăng ký tuyển dụng

>>> Tải xuống <<<

Vietnamese