Ban giám đốc

Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại

Cán bộ nhiệm kỳ 2022 - 2023

Ban Giám đốc Cán bộ


Glendora Pitre

Glendora Pitre

Chủ tịch
Tương phản Veronica

Tương phản Veronica

Phó Tổng Thống
Elisabeth Einaudi

Elisabeth Einaudi

thủ quỹ
Gus Maldonado

Gus Maldonado

Thư ký

Thành viên Hội đồng quản trị


Nefte Cottolenc

Nefte Cottolenc

Jon Drennan

Jon Drennan

Erika Gonzalez

Erika Gonzalez

Daniel Stickney

Daniel Stickney

Andy Lê

Andy Lê

Lisa López

Lisa López

Maya Bareket

Maya Bareket

Cole Baurmeister

Cole Baurmeister

Alicia Mesa

Alicia Mesa

Rajesh Patel

Rajesh Patel

Vietnamese