Ban giám đốc

Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại

Officers for 2024 - 2025

Ban Giám đốc Cán bộ


Lisa López

Lisa López

Chủ tịch
Maya Bareket

Maya Bareket

Phó Tổng Thống
Gus Maldonado

Gus Maldonado

thủ quỹ
Elisabeth Einaudi

Elisabeth Einaudi

Thư ký

Thành viên Hội đồng quản trị


Jon Drennan

Jon Drennan

Erika Gonzalez

Erika Gonzalez

SPAC Representative
Daniel Stickney

Daniel Stickney

Andy Lê

Andy Lê

Cole Baurmeister

Cole Baurmeister

Tương phản Veronica

Tương phản Veronica

Alicia Mesa

Alicia Mesa

Rajesh Patel

Rajesh Patel

Paloma Barraza

Paloma Barraza

Uma Venkatesh

Uma Venkatesh

Vietnamese