Lịch sử

TUYÊN BỐ SỨ MỆNH

Những người đầu tiên thông qua Dịch vụ, Biện hộ, Tôn trọng và Lựa chọn
Tầm nhìn về khả năng lãnh đạo trong dịch vụ và biện hộ cho các cá nhân bị khuyết tật phát triển

Trung tâm khu vực San Andreas công nhận nhu cầu vận động chính sách liên tục để duy trì mục đích và lời hứa ban đầu của Đạo luật về Người khuyết tật Phát triển Lanterman và cam kết bảo vệ các điều khoản của nó.

 

Trung tâm khu vực San Andreas phấn đấu vì sự hợp tác cộng đồng và sự xuất sắc trong dịch vụ khách hàng với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ cập nhật, giỏi trong lĩnh vực họ làm và cam kết thực hiện tầm nhìn này.

 

Trung tâm khu vực San Andreas cho phép các cá nhân mà nó phục vụ và gia đình của họ xác định điều gì xảy ra trong cuộc sống của họ.

 

Trung tâm khu vực San Andreas hoàn thành tầm nhìn này thông qua sự tôn trọng đối với những người mà nó phục vụ và gia đình, bạn bè, nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan, nhân viên và cộng đồng của họ.

 

Trung tâm khu vực San Andreas hoàn thành tầm nhìn này thông qua một tổ chức đáng tin cậy, nhạy bén, hỗ trợ, sáng tạo, chủ động, quản lý tốt và thân thiện với mọi người.

Vietnamese