#Hòa nhập Xã hội

blog inner
blog inner

7/20/19

Vui lòng nhấn vào liên kết dưới đây để tìm hiểu thêm về:

Ngược đải- Trang web này sẽ cung cấp cho quý vị thông tin các tài nguyên & phòng chống ngược đải

Góc nhìn cho Thân chủ Trang này có rất nhiều thông tin hữu ích để giúp thân chủ chuẩn bị cho từng giai đoạn khác nhau của cuộc đời mình

Kế hoạch Chương trình Cá nhân (IPP) - IPP là một văn bản tóm tắc những yếu tố quan trọng liên quan đến con người, cuộc sống, và ước nguyện cá nhân của thân chủ. Nó là một tài liệu giúp hoạch định các dịch vụ có thể giúp cá nhân thân chủ hữu hiệu nhất. Bấm vào đây để xem cách để chuẩn bị cho cuộc họp IPP của mình: Choice4a-Ind_Plans-ipp

Quan hệ Tình cảm- Trang mạng này sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về cách tham gia vào các mối quan hệ tình cảm lành mạnh

 

 

Vietnamese
English Spanish Vietnamese