Quyên góp cho Quỹ quyên góp của SARC

Thank you to all who donated via the Amazon Smile Program.   The program was discontinued in February 2023.

The San Andreas Regional Center donation fund is to help individuals with unique circumstances when there are few to no options.  The fund has helped people with:

  1. temporary rent support due to emergency circumstnace
  2. clothing purchases when people have immediate need, such as leaving a home, detainment,  or similar situation
  3. limited travel support in emergency situations
  4. and many other unique situations

The fund is for individuals served by San Andreas Regional Center only and for unique situations and when there are no other public benefits to support the individual.   To request support, please contact your service coordinator.  

Nếu bạn quan tâm đến việc quyên góp cho quỹ thay mặt cho một cá nhân được phục vụ hoặc để tưởng nhớ một người thân yêu, vui lòng liên hệ với Karla Cruz theo số 408-374-9960 hoặc gửi email đến info@sarc.org.

 

Cám ơn bạn đã đóng góp của bạn.

 

Mỗi đô la giúp các cá nhân của chúng tôi

intake inner image
lượng hình ảnh bên trong
Vietnamese