Liên hệ Chúng tôi

Để tìm hiểu thêm về quy trình Lập Hồ sơ, xin nhấp vào "Đăng ký Dịch vụ" trên trang Nhà, hoặc bấm vào đây:
Đăng ký Dịch vụ

"Để trở thành một nhà cung cấp dịch vụ, xin tra vào đây:
Cách Trở thành Nhà Cung cấp Dịch vụ"

Đối với các câu hỏi không liên quan đến lập hồ sơ, quý vị có thể nhắn cho chúng tôi

Địa chỉ các Chi nhánh Văn phòng của Chúng tôi

Quận Santa Clara & San Benito
Điện thoại - (408) 374 – 9960
Số fax - (408) 281 – 6960
Quận Santa Cruz
Điện thoại - (831) 900 - 3737
Số fax - (831) 498-9844
Vietnamese
Extreme Heat Advisory:
Be prepared and stay safe.  Visit 
ready.ca.gov