Dịch vụ

Khởi Đầu Sớm (Early Start)

Hội đủ điều kiện (0-3 tuổi) 

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, Tiểu bang California đã điều chỉnh các tiêu chuẩn đủ điều kiện cho trẻ em. Các Trung tâm Vùng hiện có thể phục vụ trẻ em có ít nhất hai yếu tố rủi ro cao và/hoặc bị suy yếu ít nhất 33% trong một lĩnh vực chức năng khiến trẻ có nguy cơ chậm phát triển, không phân biệt tuổi tác của trẻ.

Thuật ngữ thiết lập Hội đủ điều kiện cho trẻ em: Hội Đủ Điều Kiện cho Khởi Đầu Sớm (Early Start) sơ sinh đến 2 tuổi 9 tháng để giám định.

Quý vị còn do dự là nên giới thiệu cho con mình đến Chương Trình Khởi Đầu Sớm? Liên kết dưới đây nêu ra một số giải thích:

Quyền và Trách nhiệm của Gia đình
Phụ huynh tham gia chương trình bắt đầu sớm sẽ nhận được thông tin về các quyền và trách nhiệm của họ tại thời điểm cuộc họp IFSP đầu tiên. Thông tin này được cung cấp trong “Quyền của Phụ huynh trong Sổ tay Bắt đầu Sớm” do Tiểu bang phát triển. Tim hiểu thêm ở đây: Sở Dịch vụ Phát triển.

Sự tiếp xúc đầu tiên:  Trung tâm Khu vực San Andreas ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ để tiến hành các đánh giá ban đầu.

Tôi cũng có thể! - Hạt Monterey 

gọi: 1-831-443-1279

Ngôi sao phát triển trẻ sơ sinh-

Quận Santa Clara, Santa Cruz và San Benito

Gọi 1-844-701-9889 hoặc truy cập Yêu cầu đánh giá STARS 

Thẩm định: Đánh giá khuyết tật phát triển ở trẻ em bao gồm xem xét các lãnh vực phát triển của trẻ như động cơ, giao tiếp, tự thích nghi, cảm xúc xã hội và nhận thức. Kiểm tra thị lực và thính giác cũng như thông tin y tế là rất quan trọng để xác định trẻ có nguy cơ bị khuyết tật phát triển và hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ Chương Trình Khởi Đầu Sớm. Tổng quá trình từ đánh giá, xác định hội đủ điều kiện đến IFSP sẽ được tiến hành trong vòng 45 ngày kể từ lúc liên lạc lần đầu tiên.

Kế hoạch Dịch vụ Gia Đình Cá Nhân (IFSP) Một khi trẻ được xác định hội đủ điều kiện, bước kế tiếp là tiến hành việc lập Kế hoạch Dịch vụ Gia Đình Cá Nhân (Individualized Family Service Plan, IFSP). Kế hoạch này bao gồm các mục tiêu và dịch vụ do nhóm IFSP thống nhất phối hợp. Tất cả các thành viên của nhóm sẽ được cung cấp một bản sao của kế hoạch. IFSP sẽ được đánh giá lại với gia đình theo định kỳ 6 tháng 1 lần

Cơ quan Dịch vụ Chính: Những dịch vụ Can Thiệp Sớm cần thiết cho trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ đủ điều kiện sẽ được mua hoặc sắp xếp bởi Cơ quan Giáo dục Địa phương - có thể là học khu chánh địa phương hoặc Trung tâm Vùng San Andreas. Giáo Dục Địa Phương (LEA) sẽ được thảo luận tại buổi họp IFSP của quý vị.

Nguồn lực Hỗ Trợ Gia đình (The Family Resource Center (FRC)) sẵn sàng phục vụ gia đình. Các Trung tâm Nguồn lực Hỗ Trợ Gia đình cho Khởi đầu Sớm (ESFRC) cung cấp những dịch vụ như phụ huynh tương trợ lẫn nhau, tiếp cận, thông tin và giới thiệu dịch vụ và các chuyên gia cho các gia đình có trẻ em khuyết. Tất cả các Trung tâm ESFRCS đều phục vụ các gia đình có trẻ em từ sơ sinh đến 3 tuổi. Tuy nhiên cũng có vài trung tâm có khả năng tài chánh phục vụ những gia đình có trẻ trên ba tuổi và các cá nhân bị khuyết tật phát triển. Xin nhấp vào liên kết FRC để kết nối quý vị đến mạng toàn tiểu bang, nhưng nhấp vào liên kết bên dưới để truy cập FRC địa phương phục vụ Trung tâm Vùng San Andreas.

Hướng dẫn Trung tâm Nguồn lực Hỗ Trợ Gia đình (FRC)

Quận Santa Clara Cha Mẹ Giúp Cha Mẹ
Quận Monterey: Chiến Dịch Trẻ Em Đặc Biệt
Quận San Benito và Santa Cruz: Mạng Thông tin Phụ huynh Đặc biệt

Những Dịch Vụ của Khởi Đầu Sớm (Early Start): Dịch vụ Khởi đầu Sớm có thể bao gồm các dịch vụ:

  • Thiết bị Hỗ trợ.
  • Dịch vụ Trợ thính
  • Hướng dẫn và thăm viếng gia đình.
  • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế.
  • Điều phối dịch vụ
  • Hướng dẫn đặc biệt.
  • Liệu pháp Nghề nghiệp và Vật lý trị liệu
  • Ngôn ngữ trị liệu
  • Chuyên chở
  • Dịch vụ Thị lực

Dịch vụ Chuyển tiếp: Việc lập kế hoạch chuyển tiếp sang phần B (Dịch vụ Học khu/ hệ thống trường) có thể bắt đầu sớm nhất lúc trẻ được 9 tháng tuổi nhưng bắt buộc phải xảy ra trước khi trẻ đầy 33 tháng (90 ngày trước sinh nhật thứ ba của trẻ.) Trung tâm Vùng San Andreas và/hoặc Cơ quan Giáo dục Địa phương (LEA) và gia đình sẽ có một cuộc họp với Học khu địa phương để thảo luận kế hoạch chuyển tiếp 34 CFR & 303.209 (c) (1). Đối với trẻ được xác định đủ điều kiện cho Chương trình Khởi đầu Sớm, sự thẩm định, đánh giá và điều phối dịch vụ sẽ được thực hiện miễn phí. Còn các dịch vụ cần thiết về mặt y tế, ngôn ngữ trị liệu, vật lý trị liệu và liệu pháp nghề nghiệp sẽ được truy cập qua bảo hiểm công hoặc tư nhân. Các dịch vụ cần thiết được thống nhất trong ISFP khong duoc bảo hiểm y tế chi trả sẽ dua vao Trung tâm khu vực hoặc LEA mua và cung cấp. Ngoài việc truy cập bảo hiểm, Phí Chương trình Gia đình Hàng năm (AFPF) có thể được áp dụng trong một số trường hợp. Để biết thêm chi tiết, truy cập:

 

Chỉ cần một phút:   Những Nguồn Lực Gia Đình 

Tài nguyên Lân cận với Chương trình Khởi đầu Sớm Nguồn tài nguyên cho gia đình

Vietnamese