Các Dịch vụ Cung cấp

Các dịch vụ được xác định bởi Kế hoạch Chương trình Cá nhân. Các dịch vụ sẽ phụ thuộc vào nhiều thứ, bao gồm cả sự sẵn có của các dịch vụ chung và bảo hiểm. Tuy nhiên, đây là danh sách các dịch vụ phổ biến.

RC_Dịch vụMô tả

 

Đọc thêm tại trang web DDS.   DDS 

Vietnamese