Ghi Danh Bỏ Phiếu

ca-map-counties

Một số quận cung cấp thiết bị để giúp bạn bỏ phiếu. Vui lòng nhấp vào đây để xem danh sách các thiết bị được phê duyệt theo quận: Thiết bị theo quận

Bộ trưởng Ngoại giao đã phê duyệt một số hệ thống bỏ phiếu để sử dụng cho phép cử tri khuyết tật bỏ phiếu một cách riêng tư và độc lập. Đối với cử tri khuyết tật, bấm vào đây để biết thông tin: Cử tri khuyết tật 

Đăng ký bình chọn: Bỏ phiếu

Vietnamese