Đang tải Sự kiện
  • sự kiện này đã trôi qua.

Cuộc họp của Ủy ban Cố vấn Nhà cung cấp Dịch vụ (SPAC)

Sự miêu tả

Cuộc họp của Ủy ban Cố vấn Nhà cung cấp Dịch vụ (SPAC)

Vui lòng liên hệ với Trợ lý Hành chính Điều hành của Hội đồng theo số (408) 341-3826 để xác nhận ngày họp, địa điểm hoặc lời mời Zoom.

Chi tiết

Ngày:
Tháng Bảy 27, 2022
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều

Location

Qua thu phóng
Danh mục sự kiện:
Các cuộc họp của Ủy ban
Vietnamese