Đang tải Sự kiện
  • sự kiện này đã trôi qua.

Cuộc họp Ủy ban tài chính

Sự miêu tả

Cuộc họp Ủy ban tài chính

Vui lòng liên hệ với Trợ lý Hành chính Điều hành của Hội đồng theo số (408) 341-3826 để xác nhận ngày họp, địa điểm hoặc lời mời Zoom.

Chi tiết

Ngày:
Tháng Hai 22, 2023
Thời gian:
4:00 chiều - 6:00 chiều

Location

Qua thu phóng
Danh mục sự kiện:
Các cuộc họp của Ủy ban
Vietnamese