Đang tải Sự kiện
  • sự kiện này đã trôi qua.

Họp Ban chấp hành

Sự miêu tả

Họp Ban chấp hành

Vui lòng liên hệ với Trợ lý Hành chính Điều hành của Hội đồng theo số (408) 341-3826 để xác nhận ngày họp, địa điểm hoặc lời mời Zoom.

Chi tiết

Ngày:
Tháng Mười 4, 2022
Thời gian:
5:00 chiều - 7:00 chiều

Location

Qua thu phóng
Danh mục sự kiện:
Các cuộc họp của Ủy ban
Vietnamese