Hội đủ Điều kiện

Nộp Đơn Xin Dịch Vụ

Chào mừng đến với Trung tâm Khu vực San Andreas!!!   Cập nhật vào các liên kết dưới đây để biết thêm chi tiết về nộp đơn xin thẩm định đủ điều kiện tiếp diễn cho cá nhân 3 tuổi trở lên, xin liên lạc:

Quận Santa Clara: (408) 374-9960

Quận Santa Cruz, San Benito: (831) 900-3737

Quận Monterey: (831) 900-3636

Hướng dẫn "Lập Hồ Sơ" - tiếng Anh - cập nhật 20/10/2015

Quy định về Thời hạn Lập Hồ Sơ

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Khu vực El Centro: gracias al Public Counsel

Quý vị muốn ngỏ đơn xin dịch vụ, có thể điền đơn trực tuyến, tại đây:  SARC Mẫu Đơn xin Lập Hồ Sơ

Xin quý vị vui lòng gửi đơn đăng ký đã hoàn tất bằng email đến intakeinquiry@sarc.org

Để đăng ký yêu cầu đánh giá cho Chương Trình Khởi Đầu Sớm (0-3 tuổi), xin truy cập trang Khởi Đầu Sớm để biết thêm chi tiết và số điện thoại.

Vietnamese