Dịch vụ

Khởi Đầu Sớm (Early Start)

Hội đủ điều kiện (0-3 tuổi) 

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, Tiểu bang California đã điều chỉnh các tiêu chuẩn đủ điều kiện cho trẻ em. Các Trung tâm Vùng hiện có thể phục vụ trẻ em có ít nhất hai yếu tố rủi ro cao và/hoặc bị suy yếu ít nhất 33% trong một lĩnh vực chức năng khiến trẻ có nguy cơ chậm phát triển, không phân biệt tuổi tác của trẻ.

Thuật ngữ thiết lập Hội đủ điều kiện cho trẻ em: Hội Đủ Điều Kiện cho Khởi Đầu Sớm (Early Start) thẩm định trẻ em từ sơ sinh đến 2 năm 9 tháng tuổi

Quý vị còn phân vân là nên giới thiệu cho con quý vị đến Chương Trình Khởi Đầu Sớm? Liên kết dưới đây nêu ra một số lý do:

Các Mối Quan tâm

Quyền và Trách nhiệm của Gia đình
Phụ huynh tham gia Chương Trình Khởi Đầu Sớm sẽ nhận được thông tin về quyền và trách nhiệm của họ ở cuộc họp IFSP đầu tiên. Thông tin này được in trong “Quyền của Phụ huynh trong Sổ tay Khởi đầu sớm” do Bộ Dịch vụ Phát triển phát hành.

Bước đầu Liên lạc Để sắp xếp yêu cầu thẩm định, phụ huynh hoặc người quan tâm khác, phải gọi:

1-800-404-5900 – Santa Clara County
1-844-700-9889 – Santa Cruz County
1-831-630-2525 – Santa Benito County
1-831-443-1279 – Monterey County

Thẩm định: Đánh giá khuyết tật phát triển ở trẻ em bao gồm xem xét các lãnh vực phát triển của trẻ như động cơ, giao tiếp, tự thích nghi, cảm xúc xã hội và nhận thức. Kiểm tra thị lực và thính giác cũng như thông tin y tế là rất quan trọng để xác định trẻ có nguy cơ bị khuyết tật phát triển và hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ Chương Trình Khởi Đầu Sớm. Tổng quá trình từ đánh giá, xác định hội đủ điều kiện đến IFSP sẽ được tiến hành trong vòng 45 ngày kể từ lúc liên lạc lần đầu tiên.

Kế hoạch Dịch vụ Gia Đình Cá Nhân (IFSP) Một khi trẻ được xác định hội đủ điều kiện, bước kế tiếp là tiến hành việc lập Kế hoạch Dịch vụ Gia Đình Cá Nhân (Individualized Family Service Plan, IFSP). Kế hoạch này bao gồm các mục tiêu và dịch vụ do nhóm IFSP thống nhất phối hợp. Tất cả các thành viên của nhóm sẽ được cung cấp một bản sao của kế hoạch. IFSP sẽ được đánh giá lại với gia đình theo định kỳ 6 tháng 1 lần

Cơ quan Dịch vụ Chính: Những dịch vụ Can Thiệp Sớm cần thiết cho trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ đủ điều kiện sẽ được mua hoặc sắp xếp bởi Cơ quan Giáo dục Địa phương - có thể là học khu chánh địa phương hoặc Trung tâm Vùng San Andreas. Giáo Dục Địa Phương (LEA) sẽ được thảo luận tại buổi họp IFSP của quý vị.

Nguồn lực Hỗ Trợ Gia đình (The Family Resource Center (FRC)) sẵn sàng phục vụ gia đình. Các Trung tâm Nguồn lực Hỗ Trợ Gia đình cho Khởi đầu Sớm (ESFRC) cung cấp những dịch vụ như phụ huynh tương trợ lẫn nhau, tiếp cận, thông tin và giới thiệu dịch vụ và các chuyên gia cho các gia đình có trẻ em khuyết. Tất cả các Trung tâm ESFRCS đều phục vụ các gia đình có trẻ em từ sơ sinh đến 3 tuổi. Tuy nhiên cũng có vài trung tâm có khả năng tài chánh phục vụ những gia đình có trẻ trên ba tuổi và các cá nhân bị khuyết tật phát triển. Xin nhấp vào liên kết FRC để kết nối quý vị đến mạng toàn tiểu bang, nhưng nhấp vào liên kết bên dưới để truy cập FRC địa phương phục vụ Trung tâm Vùng San Andreas.

Hướng dẫn Trung tâm Nguồn lực Hỗ Trợ Gia đình (FRC)

Quận Santa Clara Parents Helping Parents
Monterey County: Special Kids Crusade
Quận San Benito và Santa Cruz: Special Parents Information Network

Những Dịch Vụ của Khởi Đầu Sớm (Early Start): Dịch vụ Khởi đầu Sớm có thể bao gồm các dịch vụ:

  • Thiết bị Hỗ trợ.
  • Dịch vụ Trợ thính
  • Hướng dẫn và thăm viếng gia đình.
  • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế.
  • Điều phối dịch vụ
  • Hướng dẫn đặc biệt.
  • Cơ năng và Vật lý trị liệu
  • Ngôn ngữ trị liệu
  • Chuyên chở
  • Dịch vụ Thị lực

Dịch vụ Chuyển tiếp: Transition to part B (School District Services) may occur as early as 9 months or must occur no later than 33 months (90 days) before the child’s 3rd birthday. San Andreas Regional Center and/or Local Education Agency (LEA) and family will meet with the School District of residence to discuss transition planning 34 CFR & 303.209 (c) (1). Once a child is determined eligible for Early Start there is no cost for evaluation, assessment, and service coordination. Public or private insurance is accessed for medically necessary services, speech and language, physical therapy and occupational therapy. IFSP agreed upon required services that are not covered by insurance will be purchased and provided by the regional center or LEA. In addition to accessing insurance an Annual Family Program Fee (AFPF) may be accessed in some circumstances. For more details visit:

 

Chỉ cần một phút:   Những Nguồn Lực Gia Đình 

Early start Neighborhood: Những nguồn lực cho gia đình

Vietnamese
English Spanish Vietnamese