Dữ liệu Chi tiêu Dịch vụ, Năm Tài chính 18-19

blog inner
blog bên trong

Mỗi năm, các trung tâm khu vực được yêu cầu đăng thông tin liên quan đến cách sử dụng tiền mua dịch vụ cho các dịch vụ khác nhau. Báo cáo sẽ trình bày chi tiết số tiền được chi cho chẩn đoán, dân tộc, ngôn ngữ và các biện pháp tương tự khác. Mục tiêu là phân tích quy trình cung cấp dịch vụ và xác định xem tất cả mọi người đều có quyền tiếp cận như nhau hay không. San Andreas tiếp tục đánh giá các khoản chi tiêu và tiếp tục tiếp cận giáo dục để đảm bảo mọi người biết các quyền của họ và quy trình yêu cầu dịch vụ. San Andreas sẽ tổ chức một loạt các diễn đàn công khai để trình bày dữ liệu và thu thập ý kiến đóng góp của cộng đồng liên quan đến việc giảm sự chênh lệch và tăng khả năng tiếp cận. Kiểm tra lại sớm cho những ngày và địa điểm. Nhấp vào bên dưới để báo cáo và các thông tin khác.

Join San Andreas for a robust discussion on this data:  Disparity Meetings

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin liên quan đến Yêu cầu mua dịch vụ:   Trang dữ liệu DDS POS 

Nhấp vào đây để biết thông tin về cách mọi người được phân loại và các mã được sử dụng cho những mô tả đó:

Dân tộc Mô tả và thông tin

Click here for the full report for the fiscal year 18/19: 

Disparity Data FY 19

Vietnamese