Giải thưởng Dịch vụ Trên Bản thân Hàng năm lần thứ 22

Ảo -Qua Zoom
blog inner
blog bên trong

Ngày 16 tháng 10 năm 2020

Trung tâm Khu vực San Andreas sẽ tổ chức Giải thưởng Dịch vụ Trên bản thân hàng năm lần thứ 22 trên Zoom ảo với chủ đề năm nay là "Sống sót sau đại dịch Covid-19".

Các gia đình, Nhà cung cấp dịch vụ, người ủng hộ và cá nhân bị khuyết tật phát triển được khuyến khích gửi Đề cử trước ngày 2 tháng 11.

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 4 tháng 12 năm 2020 lúc 1:00 chiều đến 2:30 chiều. Để có lời mời và liên kết đến Zoom, vui lòng liên hệ với Francisco Valenzuela.

Để gửi đề cử, vui lòng tải về mẫu ở đây và nhấp vào nút nhấp chuột màu đỏ để đề cử cá nhân đặc biệt đó.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Francisco Valenzuela tại fvalenzuela@sarc.org hoặc (408) 341-3809

Vietnamese